ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BTW-AANGIFTE.NL

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 51432846

Artikel 1. ALGEMEEN
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van dienstverlening, opdrachten en overeenkomsten van Btw-aangifte.nl, handelsnaam van SkillSource BV. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.btw-aangifte.nl en worden op verzoek gratis toegezonden;
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Btw-aangifte.nl en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Btw-aangifte.nl;
1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Btw-aangifte.nl niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Btw-aangifte.nl is bevestigd;

Artikel 2. OVEREENKOMSTEN
2.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat de aanmelding bij Btw-aangifte.nl is afgerond. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door deze algemene voorwaarden;
2.2. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks uitdrukkelijk aan de Btw-aangifte.nl ter kennis heeft gebracht en Btw-aangifte.nl alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard;
2.3. Btw-aangifte.nl zal haar diensten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap en met inachtneming van de gedrag- en beroepsregels. Btw-aangifte.nl verklaart tegenover de wederpartij de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht echter kan niet instaan voor het bereiken van een uiteindelijk resultaat of rechtsgevolg, maar zal zich naar beste vermogen inspannen (inspanningsverbintenis);
2.4. Een overeenkomst wordt aangegaan tot ten minste het einde van het lopende belastingjaar, waarna het contract stilzwijgend wordt verlengd, tenzij naar inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit, of partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen;

Artikel 3. OPZEGGING OVEREENKOMST
Opzegging van de overeenkomst dient uiterlijk een (1) maand voor beëindiging van het jaarcontract schriftelijk (of per e-mail) door de wederpartij worden gedaan, mits een opzeggingstermijn van tenminste één maand in acht wordt genomen;

Artikel 4. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING
4.1. Btw-aangifte.nl is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
– faillissement van wederpartij wordt aangevraagd of het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
– een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
4.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Btw-aangifte.nl passende zekerheid heeft gesteld;
4.3. Voorts is Btw-aangifte.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk – of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid – niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
4.4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Btw-aangifte.nl op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Btw-aangifte.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
4.5. Btw-aangifte.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 4a. OPSCHORTING / BUITENGEBRUIKSTELLING
4a.1. Btw-aangifte.nl heeft het recht de dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de wederpartij ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Btw-aangifte.nl niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden;
4a.2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan;
4a.3. Tot indienststelling wordt overgegaan indien de wederpartij binnen een door Btw-aangifte.nl gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen;
4a.4. De kosten van opheffing buitengebruikstelling komen voor rekening van de wederpartij;

Artikel 5. PRIJZEN
5.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Btw-aangifte.nl in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen exclusief btw en andere op de overeenkomst vallende kosten en tarieven in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
5.2. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst een wijziging in één der prijsbepalende factoren voordoet, is Btw-aangifte.nl gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen;

Artikel 6. BETALING
6.1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden zonder enige opschorting of verrekening;
6.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend:
6.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Btw-aangifte.nl alsdan bevoegd de wettelijke (handels)rente te berekenen over het openstaande bedrag vanaf de betreffende vervaldag;
6.4. Na overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij de aanmaningskosten verschuldigd van minimaal € 40,00 inclusief BTW, zulks afhankelijk van de hoogte van het openstaande bedrag;
6.5. Alle door Btw-aangifte.nl gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij;
6.6. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders;
6.7. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.

Artikel 7. UITVOERING OVEREENKOMST
7.1. Toegang tot de diensten van Btw-aangifte.nl verkrijgt wederpartij door middel van vertrouwelijke inloggegevens;
7.2. Indien derden zich (onrechtmatig) toegang verschaffen tot het account van de wederpartij, dan is de wederpartij verplicht direct na constatering hiervan Btw-aangifte.nl op de hoogte te brengen. Btw-aangifte.nl is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade van de wederpartij als gevolg van ongeautoriseerd toegang;
7.3. De wederpartij is verplicht om Btw-aangifte.nl onverwijld op de hoogte te stellen wanneer zich wijzigingen voordoen in de naam, e-mailadres(sen) of overige gegevens van de wederpartij;
7.4. Btw-aangifte.nl kan op elk moment onderhoud (laten) uitvoeren aan het netwerk, servers, websites, applicaties, hosting services of andere dienstverlening waardoor de diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn;
7.5. De helpdesk verzorgt per e-mail en telefoon ondersteunende service aan de wederpartij. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan informatie, verstrekt door de medewerkers van de helpdesk;

Artikel 8 LICENTIE en INTELLECTUEEL EIGENDOM
8.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten – daaronder begrepen maar niet beperkt – zoals software inclusief broncode, databases, analyses, ontwerpen, documentatie, rapportages alsmede voorbereidend materiaal berusten bij Btw-aangifte.nl of diens licentiegevers;
8.2. De wederpartij verkrijgt de gebruikersrechten en bevoegdheden welke behoren bij de overeengekomen diensten. De door Btw-aangifte.nl verstrekte diensten of producten mogen niet worden bewerkt, vereenvoudigd of gekopieerd, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend;
8.3. Het is wederpartij niet toegestaan door Btw-aangifte.nl aangebrachte merk- en herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande toestemming van Btw-aangifte.nl;
8.4. Indien inbreuk wordt gemaakt op het in lid 2 en 3 van dit artikel genoemde, kan een onmiddellijk opeisbare vordering worden opgelegd, van een boete van € 25.000,00 met een boete van € 500,00 voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 9. RECLAME
9.1. Indien de door Btw-aangifte.nl geleverde dienst niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen, is de wederpartij verplicht dit direct na constatering schriftelijk of per e-mail te melden aan Btw-aangifte.nl. Btw-aangifte.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen zoals rekenfouten. Btw-aangifte.nl zal een storing zo spoedig mogelijk opheffen. Btw-aangifte.nl geeft geen garanties af over doorlooptijden;
9.2. Reclames m.b.t. de factuur en/of verrichtte werkzaamheden zoals online dienstverlening dienen binnen 8 dagen na ontvangst en/of voltooiing te worden ingediend (per e-mail). Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Btw-aangifte.nl in staat is adequaat te reageren. Btw-aangifte.nl zal wederpartij binnen 18 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk of per e-mail op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevindingen;
9.3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft de wederpartij de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, of het kosteloos verbeteren en/of opnieuw verrichten van de afgekeurde dienst/werkzaamheden;
9.4. Reclame is niet mogelijk indien:
–  wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Btw-aangifte.nl (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
– Indien aan de uitgevoerde opdracht/dienst andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend waren;
– een hostingdienst, applicatie of website tijdelijk niet beschikbaar is door storting of (spoed) onderhoud;
9.5. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.
9.6. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Btw-aangifte.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;
10.2. Btw-aangifte.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
10.3. De aansprakelijkheid van Btw-aangifte.nl voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Btw-aangifte.nl in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
10.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Btw-aangifte.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Btw-aangifte.nl toegerekend kunnen worden;
– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
10.5. Btw-aangifte.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
10.6. Btw-aangifte.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij haar of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van de wederpartij;
10.7. De wederpartij vrijwaart Btw-aangifte.nl tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. De plicht van wederpartij tot vrijwaring van Btw-aangifte.nl vervalt indien en voor zover de wederpartij aantoont dat de schade het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Btw-aangifte.nl;

Artikel 11. OVERMACHT
11.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;
11.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Btw-aangifte.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Btw-aangifte.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Btw-aangifte.nl worden daaronder begrepen;
11.3. Btw-aangifte.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Btw-aangifte.nl haar verplichtingen had moeten nakomen;
11.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
11.5. Voor zover Btw-aangifte.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Btw-aangifte.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12. GEHEIMHOUDING
12.1. Btw-aangifte.nl is – behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Dit betreft alle aan Btw-aangifte.nl verstrekte informatie, alsmede alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten. Tevens betreft dit alle door Btw-aangifte.nl aan wederpartij verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien;
12.2. Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Btw-aangifte.nl of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.

Artikel 13. PERSOONSGEGEVENS
13.1. De wederpartij beschikt over persoonsgegevens van diverse betrokkenen en is Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
13.2. De Verwerkingsverantwoordelijke bepaalt de vormen van verwerking van deze persoonsgegevens en wil deze laten verrichten door Btw-aangifte.nl, waarbij de Verwerkingsverantwoordelijke doel en middelen aanwijst en dat Btw-aangifte.nl daarom als Verwerker wordt gekwalificeerd in de zin van de AVG.
13.3. Dat de artikelen 13 tot en met 24 worden gekwalificeerd als een Verwerkersovereenkomst.

Artikel 14. DOELEINDEN VAN VERWERKING
14.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te werken. Verwerking zal uitsluitend plaats vinden in het kader van de uitvoering van de levering van producten en diensten in het kader van de onderliggende overeenkomst en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
14.2. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke jegens betrokkenen, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG,  voor zover deze gegevens niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst of de onderliggende overeenkomst zijn genoemd.
14.3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en / of de betreffende betrokkenen.

Artikel 15. VERPLICHTINGEN VERWERKER
15.1. Ten aanzien van de in artikel 14 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
15.2. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
15.3. Het is de Verwerker toegestaan om andere Verwerkers in te schakelen. De Verwerkingsverantwoordelijke zal hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Artikel 16. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEVENS
16.1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verboden.
16.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke melden om welk land of landen het gaat.

Artikel 17. VERDELING VAN VERANTWOORDELIJKHEID
17.1. De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Verwerker worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.
17.2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind) verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke.  Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
17.3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 18. BEVEILIGING
18.1. Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
18.2. Verwerker heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:
– Logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
– Encryptie (versleuteling) van wachtwoorden;
– Beperkte fysieke toegang tot de servers waar de persoonsgegevens zijn opgeslagen;
– Secured communicate met server (HTTPS/SSL).
18.3. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
18.4. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 19. MELDPLICHT
19.1. In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 AVG zal Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke daarover zonder onredelijke vertraging informeren.
19.2. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke waar mogelijk bijstaan in het nakomen van zijn verantwoordelijkheden jegens de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht, tenzij in de Onderliggende Overeenkomst anders is overeengekomen.

Artikel 20. AFHANDELING VERZOEKEN VAN BETROKKENEN
20.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, rectificatie, wissing en/of beperking van de verwerking zoals bedoeld in artikel 15 – 19 AVG, richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek zelf afhandelen voor zo ver hij dit zelf kan doen. Hij zal Verwerkingsverantwoordelijke van het verzoek op de hoogte te stellen.
20.2. Verwerker mag de kosten voor de afhandeling van het verzoek doorbelasten aan Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 21. GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID
21.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen.
21.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te vertrekken.

Artikel 22. AUDIT
22.1. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke de medewerking verlenen die nodig is voor de in artikel 28 lid 3 onder h AVG bedoelde verantwoordingsplicht. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht, tenzij in de Onderliggende Overeenkomst anders is overeengekomen.

Artikel 23. AANSPRAKELIJKHEID
23.1. De aansprakelijkheid van Verwerker voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Verwerkersovereenkomst, , is per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Verwerker ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Verwerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van de Verwerker voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan het bedrag, dat wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Verwerker.
23.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
– schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade’’) of personen;
– redelijke en aantoonbare kosten om de Verwerker er toe te manen de Verwerkersovereenkomst  (weer) deugdelijk na te komen;
– redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
23.3. De aansprakelijkheid van Verwerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is. Onder indirecte schade valt in ieder geval gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade verband houdende met het gebruik van door Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of schade door verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
23.4. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verwerker of haar bedrijfsleiding.
23.5. Tenzij nakoming door Verwerker blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Verwerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Verwerker ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Verwerker in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
23.6. Iedere vordering tot schadevergoeding door Verwerkingsverantwoordelijke tegen Verwerker die niet gespecificeerd  en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na net ontstaan van de vordering.

Artikel 24. DUUR EN BEËINDIGING
24.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand nadat de aanmelding bij Btw-aangifte.nl is afgerond.
24.2. De Verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de onderliggende overeenkomst en eindigt zodra de onderliggende overeenkomst eindigt.
24.3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker alle persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke die bij haar aanwezig zijn deze en eventuele kopieën daarvan binnen redelijke termijn vernietigen.
24.4. Partijen mogen deze overeenkomst alleen wijzigen met wederzijdse instemming.

Artikel 25. PARTIELE NIETIGHEID 
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 26. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
26.1. De vestigingsplaats van Btw-aangifte.nl is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Btw-aangifte.nl moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
26.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Btw-aangifte.nl is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing;
26.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Btw-aangifte.nl gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 27. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN
27.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel;
27.2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;
27.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.